TRAINING

MONDAY
Vessy
18.00-19.30
Entrainement U19
Vessy
19.30-21.00
Entrainement élite
WEDNESDAY
Vessy
18.00-19.30
Entrainement U19
Vessy
18.00-19.30
Entrainement U16
Vessy
18.00-19.30
Entrainement U13
Vessy
19.30-21.00
Entrainement élite
FRIDAY
Vessy
18.00-19.30
Entrainement U16
Vessy
18.00-19.30
Entrainement U13
Vessy
19.30-21.00
Entrainement élite